Zwickau 2014


W maju 2014 r. grupa uczniów z klas III technikum oraz 3 nauczycieli wyjechało na 4 tygodniową praktykę zawodową do Zwickau (Niemcy). Uczniowie przebywali pod opieką ...

Czytaj więcej Strona WWW uczniów

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

2015-12-20 17:44:09
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.
/admin/image_files/power.png

PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych:

Środki z EFS wykorzystywane będą w ramach krajowego programu PO WER oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych przez następne sześć lat, czyli do roku 2020. Projekty PO WER zrealizują m.in. powiatowe urzędy prace, niepubliczne agencje zatrudnienia, wybrane ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.
Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego"

Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansuje ok. 150 projektów, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" w konkursie w roku 2014, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).
Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.
Beneficjenci: Instytucje, których projekty zostały zakwalifikowane na listę rezerwową programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" w konkursie w roku 2014.
Grupa docelowa projektu: Uczniowie, absolwenci (nie dłużej niż 1 rok od zakończenia nauki) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna".
Zasady realizacji: Projekty będą realizowane na zasadach określonych dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 "Mobilność edukacyjna".
Europass Mobility

Europass - Mobility prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki realizowanej za granicą. Jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej i przydatny przy zatrudnieniu w Polsce i poza jej granicami.
Dokument mogą otrzymać osoby, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Dokument Europass - Mobility wypełniają - partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą. Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych uzyskują dokument Europass - Mobility oraz zaświadczenia z praktyk zawodowych firm europejskich.